Qui somAquests són els logos que han personalitzat a l'entitat en els seus anys d'existència: El primer és obra de l'artista, ja desaparegut, Jack Steiger, el segon d'en Rafel Pujals i el vigent d'en Francesc Bueno. Els tres han sigut i són socis actius i membres de Junta del Grup Belles Arts del Museu de Badalona.


El Grup Belles Arts és una Associació sense ànim de lucre amb la finalitat d'aplegar a totes les persones amb inquietuds artístiques, tant si en practiquen alguna com si no, amb l'ànim de progressar en el coneixement de l'art i compartir les vivències que el conjunt de les arts ens proporcionen en trobades, contactes, exposicions, viatges, i altres activitats que ens donen la oportunitat de contrastar opinions i maneres de llegir i entendre l'art i que són en definitiva el que li dóna sentit de ser.


L'entitat està inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya com a Associació de Belles Arts del Museu de Badalona amb el núm, 18.368


L'actual Junta Directiva esta constituïda per:


President: Sr. Rafael Pujals Agustí
Vicepresident: Sr. Josep Rodríguez Campillo
Vicepresident artístic: Sr. Ramon Blaya Burriel
Tresorer: Sra.Pilar González Rodríguez
Secretari: Sr. Francesc Martínez Molina
Vocals: Sr. Alfonso Berral Rubio
Sr. Damià Segarra Codina
Sr. Lluís Montañá Alsina

Sr. Pedro Baos Castellanos
Sr. Joan Plazas García
Sr. Joan Carreras García


ESTATUTS 


ASSOCIACIÓ BELLES ARTS DEL MUSEU DE BADALONA


FINALITAT DE LA SECCIÓ


La finalitat d’aquesta Secció (que té el seu domicili en el 3r pis del Museu de Badalona, Plaça Assemblea de Catalunya núm. 1, 08912 Badalona) és fomentar el cultiu de les Belles Arts a la nostra ciutat, pels mitjants següents:


1- Mantenint al seu estudi una acadèmia en mesura de les seves possibilitats econòmiques.


2.- Duent a terme exposicions de: Pintura, Escultura, Dibuix, Gravat, Ceràmica, Arquitectura, etc.


3.- Oferint la nostra col·laboració a la directiva del Museu en els aspectes relatius a l’art.


 REGLAMENT


ARTICLE 1 Seran admesos a la Secció totes les persones que sentin afició per les Belles Arts i cotitzin la quota que aprovi la Junta Extraordinària a proposta de la Junta Directiva.


ARTICLE 2 Els afiliats en l’article anterior, seran anomenats socis i tindran dret a l’Assistència a cursos i conferències que s’organitzin.


ARTICLE 3
Formació de la Junta Rectora o Directiva:


A.- Estarà formada per:
1 President
1 Tresorer
1 Secretari
5 Vocals
B.- La Junta serà elegida en Reunió General i en nombre de vuit membres.
C.- Entre aquests vuit serà elegit el President i aquest alhora escollirà d’entre ells al Secretari i al Tresorer.
D.- L’elecció del President i dels altres membres de la Junta haurà de sotmetre’s a l’aprovació de la Directiva del Museu de Badalona.


ARTICLE 4 La Junta té l’obligació de convocar Reunió General cada any en el mes de gener per a exposar a tos els socis l’estat de comptes i la marxa de la Secció. Podrà convocar Reunió Ordinària les vegades que ho cregui convenient.


ARTICLE 5 Tots els acords presos es posaran en coneixement del Director del Museu de Badalona.


ARTICLE 6
RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA


A.- Els càrrecs tindran una durada de 4 anys.
B.- El President podrà ser reelegit.
C.- La reelecció del President l'haurà de fer la Junta General a les acaballes dels primers 4 anys; en cas de no sortir reelegit passarà automáticament a formar part de la Junta com a vocal.
D.- Els càrrecs de Secretari i Tresorer, depenen del criteri del President el que puguin o no seguir desenvolupant els mateixos, podent cesar-los sí així ho cregués convenient.

E.- La duració en el càrrec dels membres de la Junta Directiva serà de 4 anys i hauran de ser renovats cada dos anys la meitat dels membres, els quals podran ser reelegits per aquests quatre anys.
F.- Si durant el període de Junta Ordinària es produís el cessament d’algun membre de la Junta, en la propera Assemblea en lloc d’ésser els quatre membres a escollir, serien només aquells que haguéssin quedat vacants. Si el cessament fós el del President, aquest seria escollit d’entre els membres de la Junta i entre sí, i el càrrec de vocal com queda resenyat anteriorment.
G.- Si el cessament fós de més de quatre membres de la Junta, es convocaria Reunió Extraordinària per a la formació de la nova Junta, basant-se en la forma que dicten aquests Estatuts segons la formació com en el primer any.


ARTICLE 7 Tant el President com els altres membres de la Junta es sometran a les disposicions del reglament del Museu de Badalona. Així mateix es sometran a les directius i orientacions que els pugui donar el Director del mateix.


ARTICLE 8 Tot soci podrà sol·licitar al President la convocatòria de Junta General Extraordinària sempre que l’escrit vagi acompanyat de la signatura de 10 socis.


ARTICLE 9 Si els socis trobéssin que l’actuació de la Junta no fós l’adequada, podran convocar el cessament de la mateixa quan ho creguin convenient, notificant-ho per carta certificada al Director del Museu de Badalona, junt amb les signaturas de la majoria dels socis actius, és a dir: la meitat més un del total dels socis que en aquest momento estiguin en actiu. El Director del Museu convocarà Reunió Extraordinària en la que la Junta presentarà l’estat de comptes, per així poguer passar a l’elecció de la nova Junta, segons el que anteriorment preveuen aquests Estatuts
ARTICLE 10 Tots el càrrecs seran gratuïts.


ARTICLE 11 La Junta Rectora es reunirà sempre que sigui convocada pel President o per la meitat de la Junta.


ARTICLE 12 La Junta informarà de tots els actes a realizar sempre que aquests tinguin caràcter públic.


ARTICLE 13 Es celebrarà, com a mínim, una exposició col·lectiva dels socis un cop a l’any.


ARTICLE 14 En cas de dissolució de la Secció, totes les pertinençes de la mateixa passaran a engrandir el patrimonio del Museu de Badalona.


Data de fundació de l’Entitat 12 de novembre de 1949
Data d’aprovació dels Estatuts 4 de març de 1977


Signen l’origial:
                   Joan Antoja Amigó, Francesc Sevillano Borbonet i Damià Segarra Codina